Class CharUtil


 • public final class CharUtil
  extends java.lang.Object
  • Field Summary

   Fields 
   Modifier and Type Field Description
   int _cchSrc  
   int _offSrc  
  • Constructor Summary

   Constructors 
   Constructor Description
   CharUtil​(int charBufSize)  
  • Method Summary

   All Methods Static Methods Instance Methods Concrete Methods 
   Modifier and Type Method Description
   static void clearThreadLocals()  
   static void dump​(java.lang.Object src, int off, int cch)  
   static void dumpChars​(java.io.PrintStream p, java.lang.Object src, int off, int cch)  
   CharUtil.CharIterator getCharIterator​(java.lang.Object src, int off, int cch)  
   CharUtil.CharIterator getCharIterator​(java.lang.Object src, int off, int cch, int start)  
   static void getChars​(char[] chars, int start, java.lang.Object src, int off, int cch)  
   static java.lang.String getString​(java.lang.Object src, int off, int cch)  
   static void getString​(java.lang.StringBuffer sb, java.lang.Object src, int off, int cch)  
   static CharUtil getThreadLocalCharUtil()  
   java.lang.Object insertChars​(int posInsert, java.lang.Object src, int off, int cch, java.lang.Object srcInsert, int offInsert, int cchInsert)  
   static boolean isValid​(java.lang.Object src, int off, int cch)  
   static boolean isWhiteSpace​(char ch)  
   boolean isWhiteSpace​(java.lang.Object src, int off, int cch)  
   java.lang.Object removeChars​(int posRemove, int cchRemove, java.lang.Object src, int off, int cch)  
   java.lang.Object saveChars​(java.lang.Object srcSave, int offSave, int cchSave)  
   java.lang.Object saveChars​(java.lang.Object srcSave, int offSave, int cchSave, java.lang.Object srcPrev, int offPrev, int cchPrev)  
   java.lang.Object stripLeft​(java.lang.Object src, int off, int cch)  
   java.lang.Object stripRight​(java.lang.Object src, int off, int cch)  
   • Methods inherited from class java.lang.Object

    equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
  • Field Detail

   • _offSrc

    public int _offSrc
   • _cchSrc

    public int _cchSrc
  • Constructor Detail

   • CharUtil

    public CharUtil​(int charBufSize)
  • Method Detail

   • getCharIterator

    public CharUtil.CharIterator getCharIterator​(java.lang.Object src,
                           int off,
                           int cch)
   • getCharIterator

    public CharUtil.CharIterator getCharIterator​(java.lang.Object src,
                           int off,
                           int cch,
                           int start)
   • getThreadLocalCharUtil

    public static CharUtil getThreadLocalCharUtil()
   • getString

    public static void getString​(java.lang.StringBuffer sb,
                   java.lang.Object src,
                   int off,
                   int cch)
   • getChars

    public static void getChars​(char[] chars,
                  int start,
                  java.lang.Object src,
                  int off,
                  int cch)
   • getString

    public static java.lang.String getString​(java.lang.Object src,
                         int off,
                         int cch)
   • isWhiteSpace

    public static final boolean isWhiteSpace​(char ch)
   • isWhiteSpace

    public final boolean isWhiteSpace​(java.lang.Object src,
                     int off,
                     int cch)
   • stripLeft

    public java.lang.Object stripLeft​(java.lang.Object src,
                     int off,
                     int cch)
   • stripRight

    public java.lang.Object stripRight​(java.lang.Object src,
                      int off,
                      int cch)
   • insertChars

    public java.lang.Object insertChars​(int posInsert,
                      java.lang.Object src,
                      int off,
                      int cch,
                      java.lang.Object srcInsert,
                      int offInsert,
                      int cchInsert)
   • removeChars

    public java.lang.Object removeChars​(int posRemove,
                      int cchRemove,
                      java.lang.Object src,
                      int off,
                      int cch)
   • saveChars

    public java.lang.Object saveChars​(java.lang.Object srcSave,
                     int offSave,
                     int cchSave)
   • saveChars

    public java.lang.Object saveChars​(java.lang.Object srcSave,
                     int offSave,
                     int cchSave,
                     java.lang.Object srcPrev,
                     int offPrev,
                     int cchPrev)
   • dump

    public static void dump​(java.lang.Object src,
                int off,
                int cch)
   • dumpChars

    public static void dumpChars​(java.io.PrintStream p,
                   java.lang.Object src,
                   int off,
                   int cch)
   • isValid

    public static boolean isValid​(java.lang.Object src,
                   int off,
                   int cch)
   • clearThreadLocals

    public static void clearThreadLocals()